Outlet Ville:  Chance oder Risiko fir Iechternach?